Statment

10.15正式版已经发布,在此收集适配需求及bug

目前已经适配机型:

 1. X8ti/X8ti plus/Z2/Z2 AIR/S1 PLUS 8th CPU ver;(EFI VER 2.6)
 2. X9ti/Z2 R/Z2G 9th ver;(EFI VER 2.3)<including X3>
 3. S1 PRO;
 4. Mechrevo S1 MX150 VER;(Efi ver 2.0)
 5. Mechrevo S1 MX250 VER;
 6. Mechrevo X6S;
 7. Mechrevo X6TI 6700HQ;
 8. Mechrevo X2;
 9. Mechrevo X1;
 10. Mechrevo X6TIS-7700HQ;
 11. Mechrevo S1 Plus new;
 12. Mechrevo X8Ti-G.
 13. Mechrevo X6TI-M2.

请上述机型升级后留言理性反馈BUG,未适配机型如有需求请留言。


愿日出东方,奋而向上